Valkoposkihanhien karkottamiseen on myönnetty poikkeuslupa 57 tilalle Kymenlaaksossa ja itäisellä Uudellamaalla

Vireillä on edelleen 140 valkoposkihanhien viljelmiltä karkottamista koskevia poikkeuksia pääasiassa Itä- ja Kaakkois-Suomeen, jonka alueen yli valkoposkihanhien arktinen muuttoreitti kulkee. Poikkeusten käsittely jatkuu ja lisää päätöksiä tullaan antamaan lähipäivien ja -viikkojen aikana. Niko Jouhkimainen

Poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen on myönnetty 57 tilalle. Tilat, joille luvat on myönnetty sijaitsevat itäisellä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Lisäksi voimassa on koko Suomessa 379 tilalle viime vuoden aikana myönnetyt poikkeusluvat.

Lupia valkoposkihanhien ampumiseen on haettu erittäin suuria määriä.

– Viime ja tänä vuonna haetuilla poikkeuslupahakemuksilla ammuttavaksi haettujen valkoposkihanhien määrä ylittää koko arktisen valkoposkihanhikannan koon, kertoo ylitarkastaja Matleena Louhisalmi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta tiedotteessa.

Myönnetyillä luvilla sallittiin valkoposkihanhien pelotteeksi ampuminen muiden karkotustoimien tehostamiseksi syysmuuttokauden aikaan. Yhteensä nyt annetuilla päätöksillä luvitettiin ammuttavaksi syysmuuttokauden aikana hakijoiden tiloilla 2745 valkoposkihanhea.

Syksyllä 2020 kertyneissä ensimmäisissä kokemuksissa valkoposkihanhien pelotteeksi ampumisesta havaittiin, että valkoposkihanhien karkottaminen ampumalla edellyttää toistoa sekä valkoposkihanhia vahingoittamattomien karkotusmenetelmien yhdistämistä ampumiseen. Kevätmuuttokaudelle lupia valkoposkihanhien ampumiseen ei kuitenkaan myönnetty, vaan kevätmuuttokauden aikana valkoposkihanhia saa karkottaa menetelmillä, jotka eivät laajasti häiritse muun lintulajiston pesintää ja muuttolevähtämistä. Valkoposkihanhea koskevien poikkeusten käsittelyssä on otettava huomioon, että luvitettavista karkotustoimista ei saa aiheutua luonnonsuojelulain kieltämää häiriötä muulle lintulajistolle.

– Valkoposkihanhien karkotuslupia on haettu niin laajoille alueille, että ampuminen ja äänipelotteiden sekä koirien käyttö ilman tarkempaa suunnittelua vaikuttaisi laajalla alueella lintujen pesintään ja muidenkin kuin valkoposkihanhien muuttolevähtämismahdollisuuksiin. Lupa-alueiden laajuuden perusteella kyseisistä karkotustoimista aiheutuisi lintujen häirintää niiden lisääntymisen kannalta keskeisenä aikana suurella osalla Itä- ja Kaakkois-Suomen peltoympäristöjä, Louhisalmi sanoo.

– Lupien arvioinnissa on otettava huomioon luonnonsuojelulain määräykset kaikkien rauhoitettujen lajien osalta. Samoilla pelloilla, joilla valkoposkihanhia levähtää, levähtää ja pesii myös uhanalaista lintulajistoa, jota valkoposkihanhien karkottaminen ei saa häiritä

Valkoposkihanhien aiheuttamien satovahinkojen estäminen ei ratkea pelkillä poikkeusluvilla, vaan ratkaisu vaatii tuekseen myös ns. hanhipeltoja, karkotustoimien ja niiden organisoinnin kehittämistä sekä tutkimusta valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä. Myös ampumista ja sen vaikutuksia on tarpeen tutkia. Syksyllä ampumisella ei ole vastaavia vaikutuksia muuhun lajistoon ja siitä syystä voidaan muita käytössä olevia karkotusmenetelmiä tuolloin tehostaa ampumalla. Samalla saadaan lisää tietoa ampumisen vaikutuksista osana muita karkotustoimia. Ampumisen vaikutusten tunnistaminen edellyttää kuitenkin tarkempaa tutkimusta mm. siitä, kuinka usein ampumista pitäisi tehdä, jotta karkotusvaikutus yhdessä muiden eri toimenpiteiden kanssa olisi mahdollisimman kustannustehokasta ja vähiten muille linnuille häiriötä aiheuttavaa.

Luonnonvarakeskus on poikkeusten käsittelyyn antamassaan asiantuntijalausunnossa esittänyt, että vahinkojen torjuntaa tulisi kehittää ja toteuttaa yksittäisten viljelijöiden sijaan pienyrittäjyyteen perustuvana karkotuspalveluna. Myös kesällä 2020 työskennelleen valkoposkihanhityöryhmän raportissa on tunnistettu, että ampumisen ohella on selvitettävä ja kehitettävä muitakin karkotusmenetelmiä.

Rauhoitettujen lintujen häiritseminen ja ampuminen edellyttää poikkeusluvan. Valkoposkihanhi on rauhoitettu lintulaji.

Rauhoitettujen lajien tappaminen, pyydystäminen tai tahallinen häiritseminen erityisesti lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muilla lajin elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla on kielletty. Näistä kielloista on mahdollista hakea poikkeusta ja poikkeuslupa voidaan myöntää luonnonsuojelulaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Valkoposkihanhea koskevien poikkeusten käsittelyssä on otettava huomioon, että luvitettavista karkotustoimista ei saa aiheutua luonnonsuojelulain kieltämää häiriötä muulle lintulajistolle.

Rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeuslupa-asiat on koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vuodesta 2015 alkaen, minkä vuoksi päätökset on antanut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Vireillä on edelleen 140 valkoposkihanhien viljelmiltä karkottamista koskevia poikkeuksia pääasiassa Itä- ja Kaakkois-Suomeen, jonka alueen yli valkoposkihanhien arktinen muuttoreitti kulkee. Poikkeusten käsittely jatkuu ja lisää päätöksiä tullaan antamaan lähipäivien ja -viikkojen aikana.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka