0

Tuli levisi maastoon roskien poltosta Moisiontien varressa – Tuhkat sytyttivät maastoa Ruhanmäentiellä

Kouvolassa ilmoitettiin kello 15 jälkeen keskiviikkona 22.4. kaksi maastopaloja.
Moisiontien varressa Elimäellä tuli levisi maastoon roskien poltosta. Maastoa paloi noin 20 neliömetriä ja tuli uhkasi ulkorakennusta. Palokunta sammutti palon. Palosta hälytys tehtiin 15.20.
Maastoon levitetyt tuhkat sytyttivät maaston palamaan Ruhanmäentiellä Korialla. Pelastuslaitos sammutti palon. Ensihoito tarkasti yhden henkilön.

Kymenlaakson pelastuslaitokselta muistutetaan metsä- ja ruohikkopalovaarasta. Voimassa olevat varoitukset: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Risujen ja oksien polttaminen
Polttaminen on kielletty metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana. Kuntien ympäristömääräykset säätelevät puutarhajätteiden (risut ja oksat yms.) polttamista, eikä siitä tarvitse ilmoittaa erikseen pelastuslaitokselle.
Pääsääntöisesti taajama-alueilla risujen ja muun puutarhajätteen hävittäminen avopolttona on kielletty. Polttaminen esim. tynnyrissä on myös avopolttoa. Muu puutarhajäte kuten lehdet, tulee kompostoida tai toimittaa jäteasemille. Lisätietoja jätteiden käsittelystä antavat kuntien ympäristöviranomaiset.
Taajama-alueiden ulkopuolella saa maanomistajan luvalla avopolttona polttaa, kuivia risuja, oksia ja käsittelemätöntä puuta. Tällöinkään poltto ei saa aiheuttaa savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Avotulenteko, kun metsäpalovaroitus tai ruohikkopalovaara ei ole voimassa tai pelastuslaitos ei ole kieltänyt avotulta
Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tulta sytytettäessä on aina varauduttava myös alkusammutukseen ja avotulen tekoon tulee olla maanomistajan lupa.
Tarkempia ohjeita risujen ja muun puutarhajätteiden hävittämisestä on kuntien jätehuoltomääräyksissä.

Muistilista avotulen tekijälle
• Avotulta ei saa sytyttää metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana
• Toisen maalle avotulenteko vaatii maanomistajan luvan
• Polttaminen ei saa aiheuttaa savuhaittoja naapurille
• Jätteiden, roskien ja rakennusjätteiden polttaminen ei ole sallittua
• Älä polta voimakkaalla tuulella
• Varaa paikalle alkusammutusvälineet
• Polta valoisan aikana, pimeän aikana polttaminen voi aiheuttaa erheellisiä hätäilmoituksia
• Sytyttäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista
Avotulenteosta ja tulenkäytön ilmoittamisvelvollisuudesta pelastuslaitokselle on säädetty pelastuslaissa (379/2011). Avotulen teko 6 §
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.
Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Kulotus
Kuivana aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, ellei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa määräajaksi pelastustoimen alueella tai osassa sitä. Metsämaan kulotus tulee suorittaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.
Kulotus 7 §
Edellä 6 §:ssä säädetyn estämättä saadaan kuivanakin aikana kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei 6 §:n 3 momentista muuta johdu.
Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.
Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa ennakolta pelastuslaitokselle kulotuksesta tai avotulesta, josta muodostuu merkittävästi savua.
Ilmoitusmenettely ei kuitenkaan siirrä vastuuta kulotuksen suorittajalta. Suorittaja on aina vastuussa mahdollisista vahingoista.
Ilmoitusvelvollisuus 8 §
Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.
Ilmoitusten vastaanotto:
Kouvolan päivystävä palomestari 044 702 6313 (Kouvola – Iitti)

Viikon kysymys

Onko kaupunginvaltuutettujen kyläkummitoiminta tarpeellista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...