0

Karhunsuon turvetuotantoalue kalataloudellisessa tarkkailuohjelmassa – Tarkkailu tehdään verkkokoekalastuksina Enäjärvessä

Vapo Oy:n Karhunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman esitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle 30.12.2019. Ohjelmaesityksen on laatinut tarkkailuvelvollisen puolesta Saimaan Vesi- ja Ympäristöntutkimus Oy.
Karhunsuon turvetuotantoalueen velvoite kalataloudellisesta tarkkailusta perustuu Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen.
Karhunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan mukainen tuotantoala on 244 hehtaaria. Karhunsuo kuuluu Summanjoen keskiosan valuma-alueeseen. Tuotantoalueen kuivatusvedet kulkevat laskuojan kautta Kuoppalanjokeen, joka laskee Enäjärven Kotoselkään.

Kalataloustarkkailuksi esitetään Nordic-yleiskatsausverkoilla tehtäviä verkkokoekalastuksia turvetuotantoalueen kuivatusvesien vaikutusalueella sijaitsevassa Enäjärvessä. Verkkokoekalastus toteutetaan viiden vuoden välein vuodesta 2020 alkaen. Kunakin verkkokalastusvuonna kalastetaan heinäkuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana yhteensä 20 verkkoyötä kolmena kalastuskertana. Enäjärven mataluuden (alle 3 metriä) takia koekalastus toteutetaan yhdellä syvyysvyöhykkeellä ja ainoastaan pohjaverkoilla. Verkkokoekalastuspaikkojen sijainnit satunnaistetaan.
Karhusuon turvetuotannon aiempaa kalataloudellista tarkkailua on toteutettu Vapo Oy:n 13.3.2008 laatiman suunnitelman mukaisesti. Vuodesta 2020 lähtien kalataloudellinen tarkkailuohjelma päivitetään vastaamaan standardia SFS-EN 14757. Aiempaan tarkkailuun sisältyi verkkokoekalastuksia kolmella koealalla: Karhunsuon kuivatusvesien vaikutusalueella Enäjärven Kotoselällä ja Keskisessä sekä vertailualueella Sanijärvessä. Uudessa tarkkailuohjelmaesityksessä Kotoselän ja Keskisen koealat on yhdistetty yhdeksi Enäjärven koealaksi. Sanijärven koeala on poistettu, sillä Sanijärven verkkokoekalastaminen sisältyy Vapo Oy:n Saaransuon ympäristöluvan mukaiseen kalataloustarkkailuun. Kotoselän, Keskisen ja Sanijärven verkkokoekalastukset on tehty viimeksi vuonna 2015.
Verkkokoekalastuksen tulokset raportoidaan tarkkailuvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Saalistiedot kirjataan ympäristöhallinnon ylläpitämään koekalastusrekisteriin tarkkailuvuoden loppuun mennessä.
Kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävänä 13.1.–27.1.2020 Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Viikon kysymys

Oletko aikeissa matkustaa lähikuukausina ulkomaille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...