Pohjois-Kymen Kasvulla Anjalankoski-rahaa jaossa 24 000 euroa

Mitä on Anjalankoski-rahoitus, Pohjois-Kymen Kasvun toiminnanjohtaja Evita Reitti?
– Anjalankoski-rahoituksen tavoitteena on aktivoida entisen Anjalankosken alueella toimivia yhdistyksiä, yhteisöjä ja mikroyrityksiä. Rahoitukseen käytettävät varat on saatu Anjalankosken kaupungilta ohjelmakauden 2007–2013 Leader-toimintaan ja ne on sovittu Kouvolan kaupungin kanssa käytettäväksi Anjalankoski-rahoitukseen. Kaikkiaan rahoitusta on käytettävissä noin 24 000 euroa.
– Rahoituksen jakamisesta päättää Pohjois-Kymen Kasvun hallituksen alaisuudessa toimiva Anjalankoski-jaosto, johon kuuluu henkilöitä Kasvun hallituksesta sekä entisen Anjalankosken kaupungin alueen yhdistyksistä ja yrityksistä. Jaosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja päättää rahoituksesta valintajaksoittain.

Kuka voi hakea rahoitusta?
– Tukea voivat hakea entisen Anjalankosken alueella toimivat rekisteröityneet tai rekisteröitymättömät yhdistykset, muut yhteisöt, mikroyritykset tai yrityksen perustamista suunnittelevat yksityishenkilöt. Hakijana toimivan yhdistyksen tai yrityksen tulee olla Pohjois-Kymen Kasvun jäsen. Yksityishenkilön tai rekisteröitymättömän yhdistyksen tms. ollessa hakijana yksityishenkilön tai vähintään yhden ryhmän jäsenen tulee olla myös jäsen.
– Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet Anjalankoski-rahoitusta. Sama hakija voi saada samankaltaiseen toimintaan tukea vain kerran.

Mihin rahoitusta voi saada ja mihin ei?
– Anjalankoski-rahoitusta voi saada yleishyödyllisiin pieniin investointeihin ja kehittämisprojekteihin, jotka hyödyttävät laajaa yhteisöä kuten kylää, ideoiden testaukseen ja toimintamallien kehittelyyn, mikroyrittäjyyttä tai elinkeinotoimintaa yleisesti edistävään toimintaan, mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi asiantuntija-avun hankkimiseen liiketoimintasuunnitelman tekemiseen tai mikroyrityksen pieniin investointeihin tai kehittämistoimiin.
– Rahoituksen saamisessa on eduksi, jos projekti on konkreettinen ja helposti toteutettavissa oleva ja se saa aikaan uutta ja pysyvää toimintaa. Hyvä projekti korostaa yhdessä tekemistä paitsi projektin aikana, myös sen päätyttyä ja siitä on hyötyä mahdollisimman monelle.
– Rahoitusta ei myönnetä tuotteiden hankintaan tai niiden valmistamisesta aiheutuviin kustannuksiin, palkkoihin, päivärahoihin, kilometrikorvauksiin, puhelinkuluihin, kunnan vastuulla oleviin hankintoihin, lakisääteiseen toimintaan, hakijan vakiintuneeseen- tai perustoimintaan eikä yritysten kilpailua vääristäviin toimiin.

Paljonko rahoitusta voi saada?
– Yhteen projektiin tukea voi saada 100–6 000 euroa. Projektin omarahoitus on 0–50 prosenttia. Tukiprosentti määräytyy tapauskohtaisesti.
– Muista hakijan hakemista tai saamista avustuksista ja tuista on mainittava hakuvaiheessa. Jos projektissa kerätään varoja kuten osallistumismaksuja tai pääsylipputuloja, niistä on mainittava hakuvaiheessa ja tulojen käyttötarkoituksesta täytyy tehdä hakemukseen selvitys.

Miten rahoitusta haetaan?
– Rahoitusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella Pohjois-Kymen Kasvun nettisivujen kautta. Hakujaksoja on vuosittain kaksi. Vuonna 2018 hakujaksot ovat 1.1.–30.4. ja 1.5–31.10. ja rahoituspäätöksen saa noin kuukauden kuluessa hakujakson päättymisestä. Tarvittaessa Anjalankoski-jaosto haastattelee hakijat tai osan heistä.
– Hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi, mitä projektissa tehdään, mikä on projektin aikataulu, ketkä projektin toteuttavat ja mikä on projektin kustannusarvio. Jos kyseessä on tapahtuma tms., myös tapahtuman markkinointitapa pitää kertoa hakemuksessa. Hankinnoista, esimerkiksi yhteiset harrastusvälineet, on tehtävä etukäteen selvitys.
– Hakijalle toimitetaan päätöksenteon jälkeen rahoituspäätös, jossa kerrotaan tarkemmat ehdot rahoituksen käyttämisestä. Hakijan jäsenyyden tulee olla hyväksyttynä ennen kuin tuki maksetaan. Jos projekti ei toteudu, tulee siitä ilmoittaa Pohjois-Kymen Kasvuun heti. Jos projektin sisältö ei toteudu suunnitellulla tavalla, tulee muutoksista sopia etukäteen. Projektin päätyttyä hakijan tulee toimittaa sähköisesti vapaamuotoinen rahoituspäätöksen ehdot täyttävä loppuraportti. Pohjois-Kymen Kasvulla on käyttöoikeus projektien loppuraportteihin ja niiden materiaaleihin.